بخش نامه های بهداشت محیط

عنوان

‌اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها

 استاندارد 1011 آب
 استاندارد 1053 آب
 آئین نامه بهداشت محیط
 بند20 ماده 55 قانون شهرداریها
 دستور العمل تعداد استاندارد نمونه مورد نیاز در نمونه برداری از مواد غذایی
 دستور العمل ماده اولیه مصرفی در تولید ظروف یکبار مصرف
 دستور العمل متراژ واحدهای صنفی کباب و حلیم
 دستور العمل نحوه استفاده از سانوسیل ، دکونکس و هالامید
 دستور العمل نحوه صدور کارت بهداشت
 دستور العمل نحوه صدور مجوز جهت حمل و نقل مواد غذایی
 قانون مدیریت پسماند
 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی
 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی ماده14
 قوانین و مقررات ماده 16 ، قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی، ماده 3 در امر بهداشت و درمان
 آیین نامه مقررات بهداشتی مراکز و موسسات کرایه ظروف
 ماده 688 قانون مجازات اسلامی
 مقررات بهداشتی کارخانجات تولید یخ و دستور العمل نحوه نمونه برداری از یخ
 هتک حرمت اشخاص ماده 608قانون مجازات اسلامی