اعضای گروه

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
تلفن
آدرس پست الکترونیکی
1
مریم صیدی
لیسانس بهداشت عمومی
کارشناس مسئول بهداشت خانواده
08342230610
-
2
پروین اسماعیلی
کاردان بهداشت عمومی
کارشناس برنامه کودکان
08342230610
-
3
لیلا جمشیدی
لیسانس مامایی
کارشناس برنامه مادران
08342230610
-
4
طاهره نجفی
کارشناس ارشد تغذیه
کارشناس تغذیه
08342230610
-