آمار کارگاههای پیش بینی شده و برگزار شده در سال 1389:
اردیبهشت
آبان
دی
پیش بینی شده
برگزار شده
پیش بینی شده
برگزار شده
پیش بینی شده
برگزار شده
1
1
1
بعلت اجرای فشرده کلاسهای کامپیوتر انجام نگرفت
1
هنوز موعد مقرر نرسیده
 
 
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
0
0
12
12
12
12
11
11
12
12
10
9
10
8
6
6
 
 
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
پیش بینی شده
انجام شده
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
3