تماس با ما

شماره تلفن واحدهای مختلف:( کد 083)

 

نام واحد

شماره تماس

 

مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

مرکز شماره 1

42222124

مرکز شماره 2

42222777

مرکز مشاوره

42226500

مرکز ریزه وند

42362087

مرکز قره بلاغ

42242355

مرکزقلعه شاهین

43382416

مرکز قلعه بهادری

42342455

پایگاه شهری

42229446-42229447

 

ریاست و معاونت های بهداشتی درمانی شبکه

 

مدیر شبکه

42223441

رئیس مرکز بهداشت

42230610

رئیس بیمارستان

42230826

 

واحد های ستادی مرکز بهداشت شهرستان سرپلذهاب

 

واحد بهداشت محیط

42224466

واحد بیماریها

42225149

واحد بهداشت حرفه ای –امار

42230617

واحد بهداشت خانواده

42230613

واحد آموزش بهداشت-مدارس

42230614

واحد طرح وگسترش

42230615

واحد دارویی

42230611

 

واحد های اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپلذهاب

 

واحد کارگزینی

42224467

واحد حسابداری-کارپردازی-درامد

42222430

واحدامور عمومی(اداری)

42230612

واحد روابط عمومی

42222263

واحد حراست

42224003

دور نگار

42222440

ندای بهداشت

149

 

بیمارستان شهداء شهرستان سرپلذهاب

 

اورژانس(امداد)

115

مدیر بیمارستان

42230827

دفترپرستاری

42230828

امور اداری

42230829

اپراتور

42230830

اپراتور

42230831

اورژانس

42230832

حسابداری

42230834

اتاق عمل

42230835

زایشگاه

42230836

دبیر خانه

42230838

واحد هاری بیمارستان شهداء(برزو کریمی)

09188341813

درمانگاه تخصصی بیمارستان شهداء

42230837

 

مراکز بهداشتی درمانی

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره

1

نوع مرکز :شهری و روستایی

تلفن تماس:08342222124

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:6

ساعت کاری :یک شیفته

 

فاصله تامرکز :0 

 

نام مسئول مرکز :رضا محمدی                      نام پزشک مرکز:فرشته خوشبخت

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

انزل

ترکه ویس

مشکنار

عسکر خانی

پیران

جلالوند علیا

       

 

مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی شماره2

 پایگاه بهداشتی

نوع مرکز :شهری روستایی

تلفن تماس:08342222777

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:6

ساعت کاری :یک شیفته

فاصله تامرکز :1 کلیو متر 

نام مسئول مرکز :بهمن رشیدی             نام پزشک مرکز :الماس اسدی –نوشین رضایی

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

 سرابگرم

 کلاشی 

 پایگاه شهری وروستایی

کلینه 

 بریموند 

رشید عباس

آبباریک

 

 

       

                                                                                                                        

 

مرکز بهداشتی درمانی قره بلاغ

نوع مرکز : روستایی

شماره تماس:08342242355

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:8

ساعت کاری :یک شیفته

 

فاصله تامرکز :2کیلو متر

نام مسئول مرکز :بابک مرادی                  نام پزشک مرکز :رضا منصوری

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

ضمیمه قره بلاغ

قراویز

هنیدر مفروضه

گلم کبود علیا

جابری

دستک علیا

تایشه ای

تپه داراب خان

 

       

 

 

مرکز بهداشتی درمانی ریزه ند

نوع مرکز : روستایی

شماره تماس:08342362087

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:6

ساعت کاری :یک شیفته

فاصله تامرکز :3کیلومتر 

تلفن تماس:08342362087

نام مسئول مرکز :ویسمراد ناصری                                   نام پزشک مرکز :زهرا شکربیگی

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

ضمیمه ریزه وند

آئینه

پل ماهیت

حبیب وند

گاو چالی

پاطاق

       

 

 

مرکز بهداشتی درمانی قلعه شاهین

نوع مرکز : روستایی

شماره تماس:08343382416

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:6

ساعت کاری :تمام وقت

فاصله تامرکز : 25کیلومتر

تلفن تماس:08343382416

نام مسئول مرکز :نورالله احمدی                        نام پزشک مرکز :نور الله احمدی

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

ضمیمه قلعه شاهین

دارتوت

تنگ اسمائیل خان

نقاره کوب

امامیه سفلی

سرباغ گلین

       

 

 

مرکز بهداشتی درمانی قلعه بهادری

نوع مرکز : روستایی

شماره تماس:08342342455

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:5

ساعت کاری :تمام وقت

 

فاصله تامرکز :  25کیلومتر

تلفن تماس:08342342455

نام مسئول مرکز : جمشید نازی فر                    نام پزشک مرکز :علی دلباخته

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

ضمیمه قلعه بهادری

 کوئیک عزیز

  الیاسی احمد

مجتمع بانی هوانی

 سراب ذهاب

 

       

 

 

مرکز بهداشتی درمانی بزمیر آباد

نوع مرکز : روستایی

شماره تماس:

تعداد خانه بهداشت تحت پوشش:5

ساعت کاری :تمام وقت  

فاصله تامرکز :45کیلومتر  

 

نام مسئول مرکز :دکترقباد سهرابی                      نام پزشک مرکز :قباد سهرابی

لیست خانه های بهداشت تحت پوشش

ضمیمه بزمیر اباد

سرزل

رمکی

سراواره

طلسم شهباز