اعضای واحد

واحد امور عمومی

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
محمد رضا صادقی
 
لیسانس
رئیس اداره امور عمومی
 
08342230612
 

اداره امور مالی

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
ایرج کریمی
 
دیپلم
مسئول حسابداری
08342222430
 
2
بهرام احمدی
دیپلم
حسابدار
08342222430
 
3
خسرو دوستی
سیکل
حسابدار
08342222430
 
4
اکبر مرادی
دیپلم
حسابدار
08342222430
 
5
معصومه الماسی
لیسانس حسابداری
حسابدار
08342222430
 
6
غلامرضا صفری
دیپلم
امین اموال
08342222430
 

اداره کارگزینی

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
درخشی همدانی
دیپلم
مسئول کارگزینی
08342224467
 
2
صادق محمدی
دیپلم
کارگزین
08342224467
 
3
حشت اله محمدی
دیپلم
کارگزین
08342224467
 

اداره خدمات - دبیرخانه - نقلیه

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
محمد مراد اسماعیلی
دیپلم
مسئول خدمات
08342230616
 
2
خسرو ملکی
دیپلم
مسئول دبیرخانه
08342222430
 
3
اسلام صفری
سیکل
مسئول نقلیه
08342230616
 
4
حسین رستمیان
دیپلم
متصدی امور دفتری
08342223441
 
5
فرحناز عزیزیان
دیپلم
متصدی بایگانی
08342224467
 

واحد انبار

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
جمشید امینی
دیپلم
مسئول انبار
08342230613