اعضای واحد

ردیف
نام ونام خانوادگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیک
1
مهناز روشن روان
کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای
لیسانس
08342230617
 
2
مینا فرجی دهرشی
کارشناس بهداشت حرفه ای
لیسانس
08342230617
 
3
رحمن فتح نیا
کاردان بهداشت حرفه ای
فوق دیپلم
08342222124