ردیف
نام و نام خانوادگی
سمتمدرک تحصیلی
تلفن تماس ایمیل 
 1 حسن عزیزی
 مسئول پایگاه
کارشناس پرستاری
 08342222090 
 2جلال بابایی
تکنسین
 کاردان اتاق عمل
  08342222090 
 3فرمان تامی
تکنسین  کاردان فوریت های پزشکی
  08342222090 
 4 نبی اله عباسیان
تکنسین
 کاردان فوریت های پزشکی
  08342222090 
 5 سجاد کرمی
 تکنسین   کاردان فوریت های پزشکی 08342222090 
 6 مجتبی عزیز پور
 تکنسین   کاردان بیهوشی
 08342222090 
 7 حبیب اله اکبری
 رانندهدیپلم
 08342222090 
 8حاجی صورتیان
 راننده دیپلم  08342222090 
 9 نورمراد درویشی
 راننده سیکل 08342222090 
 10 منوچهر کوشکی
 رانندهسیکل 08342222090 
 11 حمید همتی
 راننده سیکل 08342222090 
 12 ولی ابراهیمی
 راننده سیکل 08342222090