اعضای گروه

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت شماره تلفن پست الکترونیک
سلمان محمدی کارشناس ارشد حشره شناسی کارشناس مسئول واحد مبارزه با بیماریها 9183353193 bimariha.sarpol@gmail.com
فرامرز خانمحمدی کارشناس بهداشت روان کارشناس بهداشت روان 9188345424 bimariha.sarpol@gmail.com
آرزو غلامی کارشناس بهداشت عمومی کارشناس بیماریهای واگیر   bimariha.sarpol@gmail.com
حسین روان بخش کارشناس بهداشت محیط کارشناس بیماریهای غیر واگیر   bimariha.sarpol@gmail.com
محمد رضا فجاد کاردان بیماریها ثبت اطلاعات در کامپیوتر و گزارش گیری بیماریها   bimariha.sarpol@gmail.com
خلیل مرادی کاردان بیماریها کاردان مبارزه با بیماریهای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی   bimariha.sarpol@gmail.com
یاسین ارجمند کاردان بیماریها کاردان مبارزه با بیماریهای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی   bimariha.sarpol@gmail.com
عزیز عزیزی کارشناس بیماریها کاردان مبارزه با بیماریهای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی   bimariha.sarpol@gmail.com
مرتضی نوروزی کاردان بیماریها کاردان مبارزه با بیماریهای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی   bimariha.sarpol@gmail.com
فرشید شمسی کاردان بیماریها کاردان مبارزه با بیماریهای مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی   bimariha.sarpol@gmail.com
فرزاد مروتی دیپلم تکنیسین مبارزه با بیماریها(مسئول واحدهاری مرکز بزمیر آباد)   bimariha.sarpol@gmail.com
عزیز شکربیگی دیپلم تکنیسین مبارزه با بیماریها(زنجیره سرد)   bimariha.sarpol@gmail.com
برزو کریمی دیپلم تکنیسین مبارزه با بیماریها(مسئول واحد هاری بیمارستان شهداء)   bimariha.sarpol@gmail.com

 

تلفن واحد:08342225149