ریاست

رسانه جدید

 نام و نام خانوادگی:وحید باوند پور

رسانه جدید

متولد:1356

مدرک تحصیلی: جراح مغز و اعصاب و ستون فقرات

سمت: سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپلذهاب
تلفن تماس: 08342223441 
  

 

معاونت بهداشتی

نام و نام خانوادگی: 

متولد: 

مدرک تحصیلی: 

سمت: معاونت بهداشتی شهرستان و سرپرست مرکز بهداشت شهرستان سرپل ذهاب
تلفن تماس: 42220615

شرح وظایف:

 • جمع آوری، طبقه بندی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد نیاز برنامه های مختلف بهداشتی،‌ آمارهای حیاتی و فعالیت های بهداشتی شهرستان به منظور تدوین برنامه های محلی و گزارشهای لازم.
 • شناخت و دسته بندی مسائل بهداشتی منطقه و تنگناهای فنی و اجرایی برنامه.
 • بررسی و شناخت اپیدمیولو‍‍ژیک بیماریهای بومی و اپیدمی.
 • تهیه و ابلاغ دستورالعمل های اجرایی لازم برای اجرای برنامه های کشوری خدمات بهداشتی و درمانی.
 • برنامه ریزی گسترش تغییرات واحد های بهداشتی متناسب با تغییرات جمعیتی و تامین و تسهیل دسترسی اقشار جامعه به خدمات بهداشتی.
 • تدارکات و پشتیبانی اداری و مالی از مرکز بهداشتی – درمانگاهها و خانه بهداشت تابعه.
 • مشارکت در برنامه ریزیها و اجرای آموزش پزشکی جامعه نگر که در واحدهای بهداشتی کار می کنند.
 • تدوین و اجرای پژوهش های کاربردی در زمینه مسائل بهداشتی منطقه.
 • اجرای پروژه های آزمایشی در زمینه روش های نوین – کاربرد ابزار جدید و ادغام خدمات.
 • ارزشیابی منظم خدمات و پوشش برنامه های بهداشتی شهرستان.
 • جمع آوری و بررسی گزارش فعالیت های مراکز بهداشتی تابعه و ابلاغ نتایج به آنها و تهیه گزارش به ارگانها و مقامات بالاتر.
 • تدوین و اجرای و مشارکت در اجرای برنامه های آموزش بدو خدمت و حین خدمت کارکنان بهداشتی شهرستان.
 • برآورد اعتبار مورد نیاز برنامه و تدوین بودجه سالانه و اجرای برنامه مصوب.
 • شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی و بکار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله.
 • انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق و مطابق مقررات.