اعضای گروه

ردیف
نام و نام خانودگی
سمت
مدرک تحصیلی
شماره تماس
آدرس پست الکترونیک
1
محمدرضا صادقی
کارشناس مسئول بهداشت محیط و حرفه ای
لیسانس
09188342836
Sadeghi.mo48@yahoo.com
2
داریوش محمدخانی
کارشناس بهسازی محیط روستایی شهرستان
لیسانس
09188346931
m.da1388@gmail.com
Darush_48@yahoo.com
3
پیمان احمدی
کارشناس بهداشت محیط اماکن شهرستان
لیسانس
09187551354
Ahmadi_p@ymail.com
4
نوریه حاتم تبار
مسئول آزمایشگاه آب بهداشت محیط
کاردان
09187220995
n.hatamtabar@yahoo.com
5
محمد کرمی
کارشناس بهداشت محیط مرکز روستایی قلعه بهادری
لیسانس
09183352721
Embina88@yahoo.com
6
جمشید نازی فر
کارشناس بهداشت محیط مرکز روستایی قلعه شاهین
لیسانس
09380189749
Sarpol_mohit@ymail.com
7
عبدالرضا   رحمانی زاده
کارشناس بهداشت محیط شماره 1 شهری
لیسانس
09187263253
Sarpol_mohit@ymail.com
8
فریده نظری
کارشناس بهداشت محیط مرکز بزمیر آباد شهری
لیسانس
09183346387
Sarpol_mohit@ymail.com

تلفن تماس واحد: 08342224466

ایمیل واحد: Sarpol_mohit@ymail.com