اعضای واحد

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
تلفن
آدرس پست الکترونیکی
1
حسین قادری نژاد
فوق دیپلم بهداشت کار دهان و دندان
مسئول واحد بهداشت دهان و دندان ستاد شهرستان
08342222777
-
2
آرزو ویسی
فوق دیپلم بهداشت کار دهان و دندان
بهداشت کار دهان و دندان
 
-
3
علی اشرف تنومند
دکترای دندانپزشکی
دندانپزشک مراکز شهری و روستایی
 
-
4
رضا خاوند
دکترای دندانپزشکی
دندانپزشک مراکز شهری و روستایی
 
-