رسالت و اهداف

 • آنالیز و تحلیل شاخصهای بهداشتی با مشارکت گروههای مربوط
 • مشخص نمودن مشکلات بهداشتی و اولویت بندی با همکاری گروهها
 • مشخص نمودن جمعیت و تحلیل آن
 • مدیریت سایت شبکه بهداشت وبروزرسانی اطلاعات

وظایف

 • کنترل صحت داده ها، نظارت و جمع بندی گزارشات آماری
 • تجزیه و تحلیل اطلاعات و تهیه گزارشات اماری با مشارکت گروههای مربوطه
 • ثبت کلیه اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی
 • مشخص نمودن جمعیت و روند جمعیتی با استفاده اطلاعات موجود در سیستم
 • گزارش گیری ماهانه موارد مرگ و میر از پزشک قانونی و اداره ثبت و احوال و سایر مراکز
 • الویت بندی مهمترین مشکلات بهداشتی جامعه با همکاری گروههای کارشناسی مربوطه
 • ارایه اطلاعات به بخشها ،سازمانها و ارگانهای بر اساس سطح بندی دسترسی به اطلاعات
 • تشکیل کمیته بررسی مرگ ومیر کودکان 1-59 ماهه در طول سال
 • ارسال به موقع کلیه آمارهای واحد به مرکز بهداشت استان
 • پیگیری موارد مرگ ومیر کودکان 1-59 ماهه و تکمیل فرمهای مربوط و ثبت آن در نرم افزار
 • برگزاری جلسات آموزشی مناسب برای کلیه رده های میانی و بهورزان خانه های بهداشت
 • بکار گیری مناسب نیروها در واحد آمار
 • نظارت و پایش مراکز بهداشتی و درمانی و خانه های بهداشت طبق برنام
 • تهیه و چاپ کلیه فرمهای مورد نیاز مراکز و خانه های بهداشت تحت پوشش
 • مکاتبه با سطوح بلاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمان
 • تشکیل جلسات کارگاههای اموزشی و باز اموزی بر اساس نیاز بر کلیه نیروهای مراکز و بهورزان خانه های بهداشت