فعالیت ها و برنامه ها

از جمله فعالیت های واحد دارویی بشرح زیر می باشد.

  • پایش ونظارت
  • برنامه های آموزشی
  • خرید کنتراسپتیوها
  • خرید سایر اقلام داروئی