بهداشت دهان و دندان

معرفی واحد بهداشت دهان ودندان ستاد شهرستان:

 

حسین قادری نژاد

 

فوق دیپلم بهداشت کار دهان و دندان

 

 

سمت اصلی:

 

مسئول واحد بهداشت دهان و دندان ستاد شهرستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق اجرائی:

7سال مسئول واحد بهداشت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان

شرح وﻇایف:

1-       معاینه دندان پزشکی کودکان زیر 6سال 6تا12سال

2-       معاینه و آموزش مادران باردار و شیر ده

3-        معاینه و آموزش دانش آموزان در مدارس

4-       پایش خانه های بهداشت ترمیم دندانها 6پوسیده دانش آموزان ابتدایی

5-       مکاتبه با سطوح بلاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی

6-       تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحد

     7- تشکیل جلسات کارگاههای اموزشی و باز اموزی بر اساس نیاز بر کلیه نیروهای مراکز و بهورزان خانه های بهداشت

سایر پرسنل واحد بهداشت دهان و دندان:

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

علی اشرف تنومند

دکترای دندانپزشکی

دندانپزشک مراکز شهری و روستایی

فرهاد نظری

دکترای دندانپزشکی

دندانپزشک مراکز شهری و روستایی

رضا خاوند

دکترای دندانپزشکی

دندانپزشک مراکز شهری و روستایی