معرفی واحد طرح و ﮔسترش ستاد شهرستان

اعضای گروه:

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی شماره تماس آدرس پست الکترونیک
فریبا احمدی
کارشناس مسئول طرح و گسترش
لیسانس
09189344399
Afariba18318@yahoo.com
محمد احمدی مسئول آموزشگاه بهورزی لیسانس 09189192691 Mohammd-ahmadi1354@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

تلفن واحد: 08342230615