کلیات واحد

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سرپل ذهاب  با استعانت از خداوند متعال، با داشتن چهار آزمایشگاه تشخیص طبی  و با تجهیزات مناسب و بکارگیری افراد مجرب، دستگاه ها و متدهای جدید، همواره در جهت ارتقای کیفیت تلاش نموده و در این راه از هیچ کوششی دریغ ننموده است و با توان انجام آزمایشات با دستگاههای مدرن در بخشهای مختلف در خدمت مراجعین محترم است.

اهداف و استراتژیها

 • 1- ارتقاء رضایت مراجعین آزمایشگاه باتوجه به امکانات موجود.
 • 2- فراهم نمودن امکانات انجام آزمایشات  سطح یک در  کلیه مراکز بهداشتی ، درمانی روستایی
 • 3- ارتقاء سطح علمی ، مهارت ، تجربه ، تخصص (آموزش) و ایجاد و حفظ تعهد کارکنان آزمایشگاه به انجام آزمایش ها با کیفیت مناسب و برآوردن الزامات مدیریت کیفیت.
 • 4- توسعه زیر ساخت های  آزمایشگاه و بهینه سازی تجهیزات.
 • 5- ارتقاء روزافزون سطح کیفی و کمی آزمایشات.
 • 6- انجام آزمایشات تخصصی .
 • 7- بازنگری مداوم درعملکرد واحد کنترل کیفیت خدمات و بهبود مستمرآن در جهت افزایش سطح اعتماد و اطمینان از نتایج خدمات .
 • 8-  افزایش سطح همکاری ومشارکت پرسنل و مشتریان جهت رشد و ارتقاء کیفی اصول ایمنی، بهداشتی، محیطی و سلامت پرسنل و مشتریان .
 • 9- مستند سازی مطابق الگو ی  پیشنهادی  آزمایشگاه رفرنس تا رسیدن به بهبود استانداردهای

وظایف

 • 1-  نظارت بر پیگیری برنامه های آزمایشگاه مراکز شماره 1 و 2 شهری وروستایی و آزمایشگاه مراکز روستایی
 • 2-  نظارت بر فعالیتهای آزمایشگاهی
 • 3-  مکاتبه با سطوح بالاتر و پایین تر بر اساس سلسله مراتب سازمانی
 • 4-  تهیه کلیه فرمها و تجهیزا ت مورد نیاز واحدآزمایشگاه
 • 5-  تامین وسایل  و مواد جهت غربالگری برای مراکز نمونه گیری
 • 6-  نظارت بر ارسال نمونه های گرفته شده به ازمایشگاه رفرانس
 • 7-  پیگیری جواب آزمایشات از آزمایشگاه رفرانس
 • 8-  پاسخگو بودن در موارد تخصصی درخصوص جواب آزمایشات
 • 9-  پایش منسجم واحد آزمایشگاه بر اساس چک لیست استاندارد
 • 10- تشکیل جلسات کارگاههای اموزشی و باز اموزی بر اساس نیاز بر کلیه نیروهای آزمایشگاه سطح شهرستان
 • 11- همکاری وانجام طرحهای تحقیقاتی کشوری
 • 12- ارزیابی اطلاعات و امار فعالیتها
 • 13- استاندارد سازی فعالیتها و آزمایشها