اعضای واحد

ردیف
نام ونام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
آدرس ایمیل
1
لیلا عبدالتاجدینی
کاردان بهداشت عمومی
کارشناس مسئول آموزش سلامت  
08342230614