کلیات واحد

واحد امور عمومی

اهداف
پشتیبانی فعالیتهای حوزه ها، واحد های مستقل و مراکز بهداشتی و درمانی از طریق ارائه خدمات در زمینه اداری، پرسنل مالی، حسابداری، تدارکات، رفاه و امور اجتماعی، ترابری، ارتباطات، تنظیف و نگهداری فضاهای کار و ایجاد و نگهداری فضای سبز

وظایف

 • 1- تهیه و تنظیم و نظارت در اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان
 • 2- تشخیص نارسایها و مسایل و مشکلات واحد های مختلف
 • 3- تعیین راه حلهای ضربتی برای رفع مشکلات
 • 4- کاربینی و شناخت وظایف و مسئولیتها
 • 5-بررسی و تایید مجموئه هدف وظایف پستهای سازمانی
 • 6- نظارت برحسن اجرای قوانین و مقررات
 • 7- شرکت در جلسات و کارگاههای گروهی
 • 8- تهیه و تنظیم گزارشات لازم و ارسال انها جهت مافوق
 • 9- پیش بینی درامد وبراورد هزینه ها
 • 10- اظهار نظر در مورد قوانین وایین نامه ها و مقررات مربوط
 • 11-بررسی اعتبارات در خواستی واحد هاشناخت سیاستها و خط مشی های نظام اداری کشور
 • 12- شناخت استرات‍ژیها
 • 13- شناخت تشکیلات و مقررات استخدامی کشور

شرح وظایف واحدهای تابعه

اداره امور مالی
1-برنامه های مربوط به پرداخت حقوقو سایرمزایا
2-برنامه های مربوط به اسناد و هزینه ها
3-برنامه های عمرانی شبکه
4-برنامه های بهداشتی شبکه
5-صدور چکهای بانکی
6-برنامه بایگانی اسناد
7-نصب نرم افزارهای پرداخت حقوق و مزایا
8-دریافت وجوه تنخواه گردانو سایر وجوه و صدور قبض های رسیده و تحویل انها به مراجع زیربط و ارائه چک های وصولی به بانک
9-نظارت بر کلیه فعالیتهای واحد تحت نظارتو ارئه راهنماییهای لازم
10-رفع نقص از اسناد و صورتحسابهای وام خواهی شده
11-تهیه و تنظیم و ارسال صورت مجالس تحویل و تحول در موقع تغییر سمت با رعایت مقررات جهت استحضار مقام مافوق
12-اداره امور واحد ذیحسابی و ارائه راهنمایی های لازم به کارکنان تحت سرپرستی
13-نظارت و مراقبت بر تنظیم حساب ماهانه و کنترل و ارسال ان با اسناد و مدارک مربوط به مراجع ذیحساب

اداره کارگزینی
1-بهبود فرایند امور پرسنلی بر اساس قانون و مقررات اداری و استخدامی
2-جدا سازی کارگزینی بیمارستان شهداء از شبکه بهداشت
3-تفکیک پرونده های پرسنلی بیمارستان از ستاد شبکه
4-ارزشیابی به موقع سالیانه کارکنان
5-توسعه نیروی انسانی واحد
6-تهیه نرم افزارهای جامع اطلاعاتی پرسنل
7-صدور احکام کارگزینی
8-تهیه سخت افزارهای مورد نیاز بخش اداری
9-تامین محل مناسب فعالیت پرسنل اداری
10-انجام امورات مربوط به ترفیعات –بازنشستگی-استخدام و تعیین وبر قراری حقوق
11-انجام امورات مربوط به رفاه کارکنان
12-تهیه ضوابط و دستورالعملهای لازم
13-شرکت در کمیسیونها وجلسات مختلف
14-اتخاذ تدابیر لازم جهت پیشرفت و بهبود امور جاری
15-مطالعه قوانین و مقررات استخدامی

اداره خدمات
1-خدمات پشتیبانی به کلیه واحد ها
2-راه اندازی سیستم گرمایشی در زمستان وسیستم سرمایشی در تابستان با توجه به گرمسیر بون شهرستان
3-بازدید از مراکز و خانه های بهداشت و رفع مشکلات(آب-برق و غیره...)

دبیرخانه
1-ثبت کلیه نامه های در دفتر اندیکاتور
2-کلیه امورات مربوط به تکثیر اوراق
3-بایگانی مناسب کلیه نامه های اداری
4-ارسال مناسب کلیه نامه ها
5-ارسال و دریافت فاکس و نمابرها

نقلیه
1-در اختیار قرار دادن خودرو به کلیه واحد های ستادی و مراکز روستایی و شهری
2-بازدید مناسب از خودروهای موجود شبکه و تعمییرات مناسب آن
3-عقد قرار داد با همکاری شبکه با اژانسهای سطح شهر جهت در اختیار گذاشتن ماشین
4-تجهیزمناسب خودروها و خریداری وسایل لازم جهت تعمییر آنها
5-کنترل حضور و غیاب رانندگان
6-نظارت بر بر اورد هزینه تعمییر وسایط نقلیه
7-ثبت میزان سوخت و کارکرد اتومبیلهای شبکه

واحد انبار
1- ثبت ورود و خروج کلیه وسایل انبار وکالاهای خریداری شده
2- صدور کلیه حوا له ها و رسید انبار
3- آمار گیری از کلیه وسایل و تجهیزات موجود در انبار
4- هماکاری با کارپردازی جهت خرید مناسب تجهیزات مورد نیاز شبکه
5- تطبیق کالاهای خریداری و تحویل شده به انبار با نمونه اصلی انها
6- دریافت درخواستهای خرید که از سوی مقام مافوق ارجاع گردد
7- تهیه و تنظیم صورت مجلسهای مربوط به ترخیص کالا و ارائه ان به اداره متبوع