اعضای واحد

ردیف
نام و نام خانوادگی
مدرک
سمت
شماره تماس
آدرس پست الکترونیکی
1
سلمان محمدی
کارشناس ارشد حشره شناسی پزشکی
مسئول امور آزمایشگاهها
08342225149
 
2
زینب پرویزی
کارشناس آزمایشگاه
 کارشناس
 
 
3
فریبرز نعمتی
کاردان آزمایشگاه
کاردان
 
 
4
قباد نعمتی
کاردا ن آزمایشگاه
مسئول آزمایشگاه شماره 2
 
 
5
برهان شیرین گفتار
 کاردان آزمایشگاه
 کاردان
 
 
6
 فا طمه الماسی
 کاردا ن آزمایشگاه
 کاردان
 
 
7
الماس جمشیدی
 کاردان آزمایشگاه
 مسئول آزمایشگاه بیمارستان
 
 
8
سیده شیوا خزائلی
 کاردان آزمایشگاه
 کاردان
 
 
9
جهانبخش محمدی
کاردان آزمایشگاه
کاردان
 
 
10
علی کرم منصوری
تکنیسین
نمونه گیری