نام و نام خانوادگی: مسعود چله ای  

متولد: 1362

مدرک تحصیلی: لیسانس پرستاری 

سمت: مدیر بیمارستان
تلفن تماس: 08342230826