توانمند سازی پرسنل

توانمند سازی
مخصوص پرسنل بهداشتی

  • برگزاری کارگاه های مجوز دار پیش بینی شده جهت کلیه کارکنان  مرکز بهداشت شهرستان اعم از پزشکان ، کارشناسان ، کاردانان  و بهورزان
  • برگزاری کلاسهای باز آموزی جهت بهورزان طبق برنامه پیش بینی شده
  • برگزاری جلسات هماهنگی و رفع مشکلات جهت کارشناسان آموزش سلامت مراکز

برنامه های مشارکتی
بسیج: معمولا در کلیه مناسبت های بهداشتی از جمله هفته سلامت و..... ضمن تشکیل جلسه هماهنگی در برگزاری برنامه های آموزشی ، کوه پیمایی ،و... شرکت دارند
ادارات: برگزاری جلسات هماهنگی وتشکیل کلاسهای آموزشی هر 45 روز یکبار جهت رابطین ادارات  شهرستان
آموزش وپرورش: تشکیل جلسه با نماینده آموزش و پرورش جهت کلیه اقدامات و خدماتی که جهت دانش آموزان اجرا میگردد
درون بخشی مخصوص پرسنل بهداشتی
کمیته علمی آموزش سلامت
تشکیل کمیته علمی آموزش سلامت در مرکز بهداشت شهرستان  بر حسب نیاز و به صورت دوره ای جهت برنامه ریزی  مناسبت های بهداشتی و یا راه کار جهت حل هر مشکل بهداشتی تشکیل می گردد.
هماهنگی برگزاری کارگاهها ی مخصوص پرسنل بهداشتی
قبل از برگزاری هر کارگاه آموزشی با واحدهای ستادی و گروه هدف در اول هر ماه هماهنگی انجام و در قالب یک جدول کاری جهت جلوگیری از هر گونه تداخل برنامه ای ثبت می گردد.
در خواست کارگاههای مجوز دار مخصوص پرسنل بهداشتی
در ماه اسفند جهت درخواست کارگاههای مجوز دار طبق نیازسنجی بعمل آمده توسط هر واحد جلسه ای تشکیل و در اوایل فروردین به صورت جمع بندی شده توسط واحد آموزش سلامت به مرکز بهداشت استان ارسال می گردد.